พิกัดตำบลในประเทศไทย

รายละเอียด LAT, LONG พิกัดตำบล

ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

  • ชื่อจังหวัด
  • ชื่ออำเภอ/เขต
  • ชื่อตำบล/แขวง
  • พิกัด LAT , LONG

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.go.th/dataset/5370f16a-b553-45ca-929d-7db9a6fc5043/resource/48039a2a-2f01-448c-b2a2-bb0d541dedcd/download/tambon.xlsx
Author somphop
Maintainer sompop
Version 1.0
Last Updated May 17, 2020, 12:01 (UTC)
Created May 17, 2020, 11:58 (UTC)
comments powered by Disqus